Điều khoản sử dụng

Quy định chung

Điều khoản sử dụng website quy định các điều khoản ràng buộc bạn khi sử dụng các dịch vụ. Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng các dịch vụ. Vui lòng nghiên cứu kỹ và lưu lại một bản Điều khoản sử dụng này.

Chúng tôi thực hiện Điều khoản sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách bảo mật theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong các tài liệu trên cản trở quyền của chúng tôi tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án liên quan đến việc Bạn sử dụng các dịch vụ hoặc thông tin do chúng tôi nhận được hoặc thu được từ việc sử dụng các dịch vụ của Bạn.

Miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi chỉ là website chia sẻ thông tin về sản phẩm dịch vụ. Chúng tôi không bán sản phẩm và không chiệu tránh nhiệm về sản phẩm được quảng cáo bởi bên thứ 3 trên website của chúng tôi.

Tất cả nội dung trên website được cung cấp bởi đội ngũ cộng tác viên của BANCANBIET.NET

Liên hệ

Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về điều khoản sử dụng này, về hoạt động của các dịch vụ, hoặc sự kết nối của bạn với chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Email: hi@bancanbiet.net. Tất cả các vấn đề hoặc mâu thuẫn sẽ được giải quyết nhanh chóng và hợp lý